Переваги та вигоди

 • Низькi iнвестицiйнi кошти, практично без подальших витрат

 • Не потрiбне пiдключення до електромережi

 • Не потрiбне прокладання кабелю

 • Простий монтаж

 • Не потрiбно технiчне обслуговування

 • Екологiчна безпека

Можливостi застосування

Системи ISAL знаходять рiзноманiтне застосування в мобiльнiй або стацiонарнiй формi в освiтленнi:

 • Виробничих майданчикiв, депо

 • Парковок

 • Вулиць

 • Тротуарiв

 • Присадибних дiлянок, пiд’їзних шляхiв, стоянок

 • Паркiв, терас

Група продуктiв ISAL Solar являє собою новiтнє поколiння розумних систем автономного освiтлення.

Системи ISAL є високотехнологiчними системами найвищої якостi, в яких вбудованi лише найкращi компоненти:

 • Сонячний фотоелектричний модуль

 • Інтегрований літій-iонний акумулятор

 • Надiйна енергоефективна свiтлодiодна лампа

 • Розумний мiкропроцесорний контролер заряду з сутiнковим датчиком

 • Інфрачервоний датчик руху

 • Монтажна конструкцiя

Системи ISAL Solar поглинають вiльно доступне денне свiтло i вiддають накопичену енергiю в темрявi.

Освiтлення – функцiональнiсть

Системи ISAL поглинають вiльно доступну сонячну енергiю протягом дня за допомогою сонячного модуля. Потiм енергiя перетворюється на постiйний струм у фотоелектричних модулях i таким чином заряджає акумулятор протягом дня. Вночi або в сутiнках свiтлодіодна лампа вмикається автоматично за рахунок використання енергiї, накопиченої в акумуляторi. Вранцi або при достатньому природному освiтленнi свiтлодiодна лампа знову вимикається.

Режими роботи

 • Постiйне освiтлення
 • Переривчасте освiтлення
 • Освiтлення при русi
 • Освiтлення за таймером

Якiснi характеристики продуктiв ISAL

 • Функцiональний i доречний дизайн
 • Надiйне, погодостiйке та якiсне виконання
 • Потужний промiнь світла з високою яскравiстю
 • Рiвномiрний пучок бiлого свiтла
 • Високоефективний сонячний модуль новiтнього поколiння
 • Лiтiй-іонний акумулятор (змiнний)
 • Час зарядки близько 6 годин
 • Корпус з алюмiнiєвого сплаву
 • Захист вiд крадiжки
 • Сертифiкованi вiдповiдно до CE / ROHS / IP65
 • Свiтильники ISAL можуть працювати з постiйним свiтлом на повну яскравiсть.
 • Свiтильники ISAL можуть працювати завдяки датчикам освiтленостi спочатку на ⅓, а потім з максимальною iнтенсивнiстю свiтiння.
 • Свiтильники ISAL оснащенi датчиком руху i при його спрацьовуваннi перемикаються на повне освiтлення на 1 хвилину.
 • Свiтильники ISAL перемикаються за відповiдного природного освiтлення назад на ⅓ iнтенсивностi свiтiння, а потiм вимикаються.

Системи ISAL Solarживляться вiд сонячної енергiї i тому не потребують електромережi. Таким чином, вони являють собою надiйну альтернативу традицiйному освiтленню, яка забезпечує свiтло з вечора до ранку.

Light for free

ПРОДУКТИ

ТЕХНОЛОГIЇ

Свiтлодiодна технологiя (LED)

LED означає свiтловипромiнювальний дiод або скорочено – свiтлодiод. Свiтлодiод є свiтловипромiнювальним напiвпровiдниковим компонентом, електричнi властивостi якого вiдповiдають дiоду. Коли електричний струм тече через дiод в прямому напрямку, вiн випромiнює свiтло з довжиною хвилi, що залежить вiд напiвпровiдникового матерiалу i легування.

У виробництвi свiтлодiодiв трапляються вiдхилення в колiрнiй температурi i значеннях яскравостi. Тому в технiчнiй характеристицi кожного пропонованого класу вказується дiапазон iнтенсивностi освiтлення.

На сьогоднi свiтлодiоди займають приблизно 50% ринку освiтлення. Головним чином, це є наслiдком їх високої енергоефективностi, їх природного i холодного свiтла, їх довговiчностi, їх поступового, а не раптового, виходу з ладу, а також їх надійностi.

Свiтлодiоди, вбудованi в системи ISAL освiтлюють досить велику площу завдяки їхньому високому куту випромiнювання 120°. Водночас, вони вирiзняються високою свiтловiддачею – 120-130 лм / Вт (люмен на ват). Тому вони є в багато разiв ефективнiшими за звичайнi лампи розжарювання (близько 10-14 лм / Вт) та галогеннi лампи (15-20 лм / Вт), i навiть ефективнiшими за люмiнесцентнi лампи (70-90 лм / Вт).

На вiдмiну вiд ламп розжарювання, ефективнiсть свiтлодiодiв збiльшується пiд час роботи з потужнiстю, нижчою за номiнальну, наприклад, в розумному переривчастому режимi. Одночасно термiн служби свiтлодiода збiльшується завдяки зниженiй температурi.

Очiкуваний термiн служби свiтлодiодiв становить понад 50 000 годин i тому є приблизно у 5 разiв вищим, нiж у порiвнянних люмiнесцентних або галогенних ламп. Так само частота перемикання, на вiдмiну вiд галогенних i люмiнесцентних свiтильникiв, не має негативного впливу на термiн служби свiтлодiодiв. Отже, комбiнацiя свiтлодiодного свiтильника з датчиком руху не пов’язана з більш низьким термiном служби свiтлодiодного освiтлення.

Враховуючи всi матерiальнi та енергетичнi потоки, починаючи з виробництва i до кiнця термiну використання, близько 98% загальної витрати енергiї йдуть на вироблення свiтла. Таким чином, свiтлодiоднi лампи дуже ефективнi як у використаннi, так i у виробництвi. Згiдно з оцiнкою Stiftung Warentest (2013), екологiчний баланс у свiтлодiодних ламп є кращим, нiж, наприклад, у компактних люмiнесцентних ламп або навiть галогенних ламп.

Свiтлодіоди, на вiдмiну вiд люмiнесцентних ламп, не мiстять ртутi i тому навiть у разi пошкодження є безпечними для здоров’я людини. Однак електроннi компоненти i рідкоземельнi елементи, що мiстяться в свiтлодiодах, повиннi утилiзуватися як електроннi вiдходи.

Фотоелектричнi технологiї

Фотоелектрична установка – це сонячна електроустановка, в якiй за допомогою фотоелементiв частина сонячного випромiнювання перетворюється на електричну енергiю. Типовий для цього прямий тип перетворення енергiї називають фотовольтаїкою.

Сонячний модуль складається з послідовного з’єднання герметично iнкапсульованих фотоелементiв. Сонячнi монокристалiчнi елементи виготовляються окремо, а потiм з’єднуються за допомогою металевої фольги. Кремнiй виконує при цьому функцiю напiвпровiдника.

Незалежнi вiд мережi фотоелектричнi модулi систем ISAL за бажанням вiдключаються тимчасово або повнiстю вiд загальних електромереж. Живлення вiд електромережi не потрiбне.

У денний час невикористана електроенергiя накопичується з метою подальшого використання у вiдповiдностi до потреб. Системи ISAL працюють вiд 12 вольт постiйного струму.

Технологiя акумулятора

Використовуванi акумулятори для накопичення сонячної енергiї, так званi сонячнi батареї, характеризуються високим ресурсом циклiв (заряд/розряд), тобто тривалим термiном служби.

Високоякiсним лiтiй-іонним акумуляторам надається перевага в порiвняннi з дешевими свинцево-кислотними батареями, оскiльки, завдяки їх довговiчностi, значно знижуються операцiйнi витрати. Тому ми виходимо з того, що акумулятор вимагає замiни не частiше, нiж один раз на 5 рокiв.

Акумулятори, вбудованi в системах ISAL для накопичення сонячної енергiї, захищенi вiд глибокого розрядження, а також вiд надмiрного зарядження за допомогою зарядного реле.

ЗАВАНТАЖЕННЯ

КОНТАКТИ

marco-rubiales

Marco Rubiales

Produktauswahl und Organisation

Der Finanzfachwirt (FH) Marco Rubiales ist seit rund 20 Jahren geschäftsführend in der Vermögensverwaltung und dem Finanzwesen tätig.

In den Bereichen der Unternehmens- und Wirtschaftsberatung liegen seine Kernkompetenzen in der Entwicklung von Vertriebskonzepten sowie dem Liquiditäts- und Entgeltmanagement.

Bei SC Garant ist Marco Rubiales vor allem für die Geschäftsbereiche „Produktauswahl“ und „Organisation“ zuständig.

Fon +49/40/6963 5254-1
MR@SCGarant.com

Daniel Porcedda

Dr. Daniel M. Porcedda

Innovationen und Marketing

Dr. Daniel M. Porcedda ist gelernter Rechtswissenschaftler, Hochbautechniker sowie PR- und Werbefachmann (IHK).

Zu seinen weiteren Fortbildungen gehören u.a. „Passive Solararchitektur“ und „Werbepsychologie“. Er ist Osteuropa-Experte und Spezialist für internationalen Handel.

Seit einigen Jahren ist er schwerpunktmäßig in den Bereichen „EU-Fördermittel“ und „Firmensanierungen“ tätig.

Bei SC Garant kümmert sich Dr. Daniel M. Porcedda vor allem um die Themen „Produktentwicklung“, „Innovationen“ und „Marketing“.

Fon +49/40/6963 5254-5
DMP@SCGarant.com

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Senden Sie uns eine Nachricht

Name*

E-Mail*

Phone

Message

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail widerrufen.

SC Garant GmbH & Co. KG

Am Kaiserkai 27
20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg HR A 114366
USt-ID DE297108921

Komplementär
ProServ Fund Management GmbH
Amtsgericht Hamburg HR B 108528
Geschäftsführer Marco Rubiales

Telefon 040/6963 5254-0
Telefax 040/6963 5254-9

www.ISAL-Solar.com
info@ISAL-Solar.com

Außenlicht zum Nulltarif

Generalvertretung

SC Garant GmbH & Co. KG є генеральним представником у Нiмеччинi та iнших країнах зi збуту продуктiв з унiкальними властивостями.

При цьому назва пiдприємства означає пропонованi продукти:

Комбiнацiя лiтр “SC” означає Selective Cooperation („вибiркова спiвпраця“), оскiльки договори про спiвпрацю укладаються тiльки з обраними виробниками, продукцiя яких має високi переваги для споживачiв i вiдповiдає новiтнiм технологiчним стандартам.

„Garant“ (гарант) означає надiйнiсть i довговiчнiсть пропонованої продукцiї, а також надiйнiсть нашого пiдприємства i нашого компетентного персоналу на мiсцях по вiдношенню до наших клiєнтiв.